Một số hình ảnh sản phẩm tem nhãn đã in cho khách hàng của TNK.